Sociaal beleid

Helaas zijn er veel burgers van de gemeente Doetinchem die afhankelijk zijn van professionele zorg of van mantelzorg. Inwoners van de gemeente Doetinchem hebben allemaal evenveel recht op kwalitatief goede zorg. De zorgtaken van de overheid zijn gedecentraliseerd. Dat betekent dat zorgtaken grotendeels de verantwoordelijkheid van de gemeente Doetinchem zelf worden. Landelijk tegengestelde politieke belangen moeten nu dus op lokaal niveau tot passende zorgoplossingen leiden. Hierdoor is er veel ruimte en een grote noodzaak voor lokaal maatwerk, want de belangen van de zorgbehoevende burger mogen binnen de gemeente nooit of te nimmer in het geding komen door de landelijke politiek. De belangen van de zorgbehoevende burgers staan bij de PvLM voorop!

Enkele speerpunten:

 • De PvLM streeft naar zorg die snel, laagdrempelig en vanuit één loket bereikbaar is voor iedere burger binnen onze gemeentegrenzen. Wij streven naar zorg met persoonlijk contact en met goede arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners.
 • Een bijstandsuitkering is geen luxe en sommige mensen moeten daar gebruik van maken door omstandigheden en dat is voor hen veelal geen pretje. Wanneer men door een uitkeringsverstrekker ook nog eens op een negatieve manier wordt benaderd is het dubbel vervelend. Daarom moeten we uitgaan van vertrouwen en mensen ook zo behandelen, tenzij men duidelijke aantoonbare redenen heeft om anders te denken.
 • Wij zijn er niet voor dat een uitkering zomaar stopgezet wordt bij fraude, er kan namelijk achter de fraudeur nog een gezin zitten die daar dan de dupe van wordt. Wel moet er bovenop gezeten worden en moet er goed gekeken worden hoe het aangepakt gaat worden als er fraude is gepleegd. Het kan niet ongestraft blijven maar de dader moet gestraft worden, niet het gezin.
 • Mantelzorgers zijn onmisbare mensen, die moeten we koesteren en helpen waar we kunnen om ze zo te ondersteunen zodat ze hun taken kunnen blijven doen en niet oververmoeid raken. De waardering voor mantelzorgers mag van ons opgehoogd worden naar 100,- euro, dit is een bedrag dat deze mensen dik verdiend hebben. Zij nemen veel taken over van zorgverleners, maar maken het voor heel veel instanties ook makkelijker omdat de mantelzorger voor iemand, vaak zaken regelt die anders veel tijd zouden vergen van hulpverleners/instanties.
 • Wanneer mensen vrijwilligerswerk willen doen vinden wij dat lovenswaardig, maar wij zien niets in het verplichten hiervan. Een tegemoetkoming in de onkosten die het vrijwilligerswerk met zich meebrengt, zouden wij graag ondersteunen.
 • Voor alleenstaande ouders in de bijstand met jonge kinderen (vooral kinderen met een extra zorgvraag) geeft de sollicitatieplicht vaak veel stress. De energie en tijd die men nodig heeft om de huishouding draaiende te houden en het goed opvoeden van kinderen is eigenlijk al een dagtaak. Daarom zouden wij graag zien dat deze ouders worden ontheven van de sollicitatieplicht en dat zij alleen op vrijwillige basis kunnen solliciteren.
 • Wat ons betreft mag de gemeente Doetinchem experimenteren met een basisinkomen. Dit zou een hoop stress bij de mensen weg kunnen nemen en daarnaast op de langere termijn wel eens kostenbesparend kunnen zijn.
 • Als de thuiszorg onder de maat blijkt te zijn, dan moet de gemeente maatregelen nemen. Extra geld is een optie, maar er moet eerst gekeken worden of er niet op een andere manier verbeterslagen gemaakt kunnen worden. Uitgangspunt is dat hulpbehoevende burgers niet in de kou komen te staan.
 • Er komen steeds meer ouderen en ze moeten zo lang mogelijk thuis wonen. We moeten onze ouderen daarom blijven stimuleren om regelmatig ergens aan deel te nemen om zo vereenzaming tegen te gaan. Er moeten voldoende activiteiten voor hen zijn en het liefst in de wijk waar ze wonen.
 • De huishoudelijk hulp die ouderen vaak hebben is van groot belang voor hen. We hebben al vaker geroepen dat wij als gemeente niet op de stoel van die hulpverlener en de hulpontvanger moeten gaan zitten, zij bepalen samen wat er in huis moet gebeuren in de uren die er voor staan.
 • Overheadkosten in het sociale domein moeten waar mogelijk verder teruggedraaid worden, zo ook de bureaucratie en moeilijke regelgeving.